Oprettet SEP 2020

 

 

 

Vedtægter for Rat Terrier Gruppen Danmark

 

 § 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Rat Terrier Gruppen Danmark (forkortes RTDK).

 

 

 

§ 2 Foreningens formål
Stk. 1. At fremavle og skabe interesse for Rat Terrieren i Danmark.
Stk. 2. At yde faglig viden til Rat Terrier ejere og opdrættere i RTDK.
Stk. 3. At skabe et sammenhold om Rat Terrieren på tværs af stambogs registreringsorganisationer.

Stk. 4. At yde råd og vejledning til alle med interesse i Rat Terrieren.

 


§ 2. Medlemskab i DDH
Stk. 1. Som medlem kan optages alle der fremsætter begæring herom. Dog undtaget personer der er dømt for vanrøgt, formidler køb og salg af hunde på en måde som strider mod RTDKs interesser, eller utilbørlig opførsel eller omtale af andre medlemmer, som kan skade Rat Terrierens omdømme.
Stk. 2. Manglende kontingentfornyelse betragtes som udmeldelse.

 

 

§ 3. Årligt kontingent.
Stk. 1. Foreningsåret/medlemsskab går fra 1/10 til 30/9.
Stk. 2. Kontingentet fastsættes hvert år på det årligt Rat Terrier træf.

 

Stk. 3. Kontingent pr. 1/7 2020, er:

 

Voksne 150 kr.

 

Børn       50 kr.

 

 

 

§ 4. Foreningens ”ledelse”.
Stk. 1. RTDK har ingen ledelse, alle ændringer til foreningens formål, besluttes ved simpelt flertal på det årlige Rat Terrier træf.

 

Stk. 2. På det årlige Rat Terrier træf, vælges 2 repræsentanter, som bliver foreningens kontakt personer, samt 1 kasser (kan godt være en af repræsentanterne) og 1 revisor.

 

Stk. 3. Repræsentanter 2020/2021:

 

                      Deena Østmar – tlf: 22173248 – deena@jubiimail.dk (Opdræt Solgård)

 

                      Cirkeline Brandt – tlf: 40930692 – cirkeline@outlook.com (Kennel Hedemosen)

 

 

 

Stk. 4. Kasser/Revisor 2020/2021:

 

Kasserer – indstemmes

 

Revisor – indstemmes

 


Stk. 5. Alle der ønsker at opstille som repræsentant/kasser/revisor, skal skriftlig meddele det, til de siddende repræsentanter senest 1 måned før det årlige Rat Terrier træf.

§ 6. Ændringer til vedtægt.
Stk. 1. Ændringer til vedtægter kan kun gennemføres på det årlige Rat Terrier træf og vedtages ved simpelt flertal.
Stk. 2. Forslag til lovændringer skal være repræsentanterne i hænde senest 1 måned før det årlige Rat Terrier træf.

 


§ 7. Det årlige Rat Terrier træf.
Stk. 1. Det årlige Rat Terrier træf afholdes i AUG/SEP.

 

 

 

Stk. 2. Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere (hvis dette skønnes nødvendigt)
3. Året der gik – Beretning fra en af repræsentanterne
4. Fremlæggelse af Regnskab, samt evt. godkendelse
5. Valg af repræsentant/kasser/revisor.

 

6. Aktiviteter/kalender næste år.
7. Indkommende emner fra medlemmer.
8. Eventuelt.

 


Stk. 3. Der kan ikke stemmes skriftligt eller pr. fuldmagt.

§ 8. Medlemsplatform.
Stk. 1. RTDK har valgt ikke at have en hjemmeside, da denne kræver meget arbejde at holde opdateret.

 

Stk. 2. RTDK har en facebookgruppe – Rat Terrier Gruppen Danmark.

 

Stk. 3. På facebookgruppen, vil der blive informeret om aktiviteter, nyheder mv, det er de 2 repræsentanter som er administratorer i gruppen, gruppen er åben så medlemmer kan lave opslag, og gruppen kan ses af ikke facebookbrugere.

 

 

 

§ 9. Foreningens opløsning.
Stk. 1. RTDKs opløsning kan kun vedtages på det årlige Rat Terrier træf. hvis 3/4 af de fremmødte stemmer for en opløsning.
Stk. 2. I tilfælde af dette tilfalder evt. Formue Dyrenes Beskyttelse.